Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie


Programy aktywizacyjne i projekty urzędu.

Programy aktywizacyjne i projekty urzędu.

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2019r.

Wykres Stopa bezrobocia
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.182,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Ogólne dane urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie
ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin
tel. +48 62 747 35 79, fax +48 62 747 73 88
REGON: 250057259, NIP: 6171019914
e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl
http://jarocin.praca.gov.pl

Korespondencja z urzędem

Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną.
Zgodnie z art.63 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.):
Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Treść kierowanej korespondencji powinna zawierać, co najmniej:

  • wskazanie osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Mapa dojazdu do urzędu


Klauzula informacyjna RODO

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę