Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie


U W A G A !

W związku z bardzo dużą ilością napływających wniosków związanych z pomocą udzielaną w ramach Tarczy Antykryzysowej uprzejmie prosimy o nie telefonowanie oraz nie pisanie wiadomości e-mail z zapytaniami dotyczącymi złożonych wniosków (tj. poprawności ich wypełnienia, etapu rozpatrzenia itp.).
Informujemy, że wnioski rozpatrywane są sukcesywnie, zgodnie z datą wpływu. Termin rozpatrywania wniosku do 30 dni od daty wpływu wniosku do PUP.
Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. Dziękujemy.

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną dotyczącą rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 w trosce o zdrowie nas wszystkich na stronie Urzędu publikowane są komunikaty dla Klientów. Prosimy o śledzenie komunikatów na bieżąco .

Programy aktywizacyjne i projekty urzędu.

Programy aktywizacyjne i projekty urzędu.
Projekty urzędu - Fundusze Europejskie Program Regionalny
Projekty urzędu - Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój

TARCZA ANTYKRYZYSOWA

Jesteś przedsiębiorcą i potrzebujesz wsparcia w związku z COVID-19?

Wejdź na stronę https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

 

Możesz ubiegać się o:

  • dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy części kosztów wynagrodzeń pracowników danego przedsiębiorcy oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorców
  • dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy części kosztów prowadzenia działalności – w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników
  • niskooprocentowaną pożyczkę dla mikroprzedsiębiorstw ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 tys. zł
Załączniki
ulotka-COVID-19.pdf (pdf, 672 KB)

5,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu kwietnia 2020r.
Stopa bezrobocia kwiecień 2020 - kraj

  • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.988,82 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Ogólne dane urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie
ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin
tel. +48 62 747 35 79, fax +48 62 747 73 88
REGON: 250057259, NIP: 6171019914
e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl
http://jarocin.praca.gov.pl

Korespondencja z urzędem

Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną na adresy email.

Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. (Art.63 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

Treść kierowanej korespondencji powinna zawierać, co najmniej:

  • wskazanie osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę